2009 Bali Amerika Asya Pasifik Kongresi


  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Hong Kong

Daha fazla bilgi için: http://www.girgin.org/gezi/balikongre.htm